UCAS terms explained - Higher Education

A


Accommodation (Zakwaterowanie) – miejsce, w którym będziesz mieszkać jako student – np. akademiki lub domy studenckie poza kampusem.

Adviser (Doradca) – osoba, która udziela Ci informacji, rad oraz pomaga w złożeniu aplikacji na studia. Może być to nauczyciel, korepetytor, doradca lub odpowiednia organizacja.

Agent (Agent/Organizacja) – znany również jako konsultant lub doradca edukacyjny; agenci działają w różnych państwach na całym świecie i reprezentują brytyjskie uczelnie, szkoły wyższe, centra językowe lub prywatne szkoły z internatem. Zazwyczaj agenci lub organizacje mają podpisane umowy z jedną lub wieloma placówkami oświatowymi, które zapewniają im prowizję od każdego studenta/ucznia, który dostanie się na dany kierunek/kurs.

A level – dosłownie świadectwo ukończenia edukacji na zaawansowanym poziomie (The General Certificate of Education Advanced Level - GCE A level lub częściej spotykany pod nazwą A level), jest świadectwem wykształcenia średniego zdobytego w Anglii, Walii oraz Irlandii Północnej.

AS level – pierwsza część kwalifikacji A level.


B


Bachelor’s degree – stopień naukowy otrzymany po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – są to trzy- lub czteroletnie studia, które można podjąć po ukończeniu szkoły średniej – określane również jako first degree lub undergraduate degree. Większość kierunków to Bachelor of Arts (nauki humanistyczne lub teoretyczne) lub Bachelor of Science (nauki ścisłe).

BA – skrót od Bachelor of Arts.


C


CertHE (a Certificate of Higher Education) – świadectwo przyznawane w Wielkiej Brytanii zazwyczaj po ukończeniu jednego roku studiów w trybie full-time (w trybie dziennym) lub dwóch lat w trybie part-time (w trybie zaocznym, co w Wielkiej Brytanii oznacza rozłożenie studiów na więcej lat, a nie studiowanie w weekendy lub wieczorowo).

College – placówka oświatowa, w której zdobywa się wykształcenie wyższe.

Conservatoire (konserwatorium) – szkoła, w której można studiować kierunki związane z muzyką, tańcem oraz teatrem; nastawiona na działalność twórczą i artystyczną.

Course (Kierunek) – jest wiele kierunków na różnych poziomach, w różnych dziedzinach oraz miejscach – od kursów przygotowawczych po studia doktoranckie.

Course provider – uniwersytet, college lub konserwatorium, gdzie można studiować oferowane przez daną placówkę kierunki. 


D


DipHE (a Diploma in Higher Education) – dyplom poświadczający wykształcenie wyższe, wydawany w Wielkiej Brytanii zazwyczaj po ukończeniu dwóch lat studiów w trybie full – time. 


F


First class honours – większość brytyjskich uczelni korzysta z systemu klasyfikacji kierunków studiów. First class honours lub po prostu first oznacza najwyższy w systemie klasyfikacji stopnień, który otrzymuje się po ukończeniu studiów.

First year (pierwszy rok)/second year (drugi rok)/third year (trzeci rok)/fourth year (czwarty rok)/final year (ostatni rok) – są to terminy używane w odniesieniu do studentów lub etapów edukacji w systemie szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii.

Fresher – potoczny termin, którym określa się studentów pierwszego roku.

Further education (FE) – odnosi się do dodatkowej, nieobowiązkowej edukacji po ukończeniu szkoły średniej lub przygotowującej do studiów w Wielkiej Brytanii. Przedmioty skupiają się głównie na podstawowych lub praktycznych umiejętnościach. 


G


Gap year – rok wolny od nauki, brany zazwyczaj po ukończeniu szkoły średniej a przed rozpoczęciem studiów. W czasie tego roku studenci często podróżują, biorą udział w wolontariatach lub zdobywają doświadczenie zawodowe.

GCSE (General Certificate of Secondary Education) –świadectwo przyznawane uczniom w wieku od 14-16 lat po ukończeniu danej szkoły w Anglii, Walii lub Irlandii Północnej.

Graduate (Absolwent) – student, który ukończył studia pierwszego stopnia i jest upoważniony do aplikacji na studia magisterskie (studia drugiego stopnia).   


H


HEI (higher education institutions) – uniwersytety, college oraz konserwatoria są czasami opisywane jako HEI, czyli instytucje szkolnictwa wyższego.

Higher education (HE) (Szkolnictwo wyższe) – edukacja wyższa (zazwyczaj studia), na którą pomaga aplikować UCAS - od kierunków studiów pierwszego stopnia (undergraduate courses), na które można aplikować po ukończeniu szkoły średniej, po kierunki studiów drugiego stopnia (postgraduate courses), na które można aplikować po u kończeniu studiów pierwszego stopnia.

Higher National Certificate (HNC) – kwalifikacje skupione na praktyce zawodowej, zdobyte w Wielkiej Brytanii, zazwyczaj po rocznym kursie; odpowiednik ukończenia jednego roku studiów na uniwersytecie.

Higher National Diploma (HND) – kwalifikacje skupione na praktyce zawodowej, zdobyte w Wielkiej Brytanii. Zdobycie HND jest uważane za pewnego rodzaju odpowiednik ukończenia drugiego roku studiów i może służyć za podstawę w rekrutacji na studia.

Honours – np. honours degree, można wolno tłumaczyć jako ”z wyróżnieniem”. Większość kierunków pierwszego stopnia występuje z honours w nazwie. Samo w sobie nie jest to stopniem naukowym – oznacza jedynie możliwość zdobycia stopnia naukowego z honours, co dodaje pewnego rodzaju jakości zdobytym kwalifikacjom. Do zdobycia wyróżnienia do kwalifikacji mogą być potrzebne odpowiednio wysokie oceny lub wyróżniająca się praca dyplomowa.  


I


Institution (Instytucja) – termin używany w odniesieniu do uniwersytetu lub college’u. 


L


League tables – ranking uczelni i szkół wyższych – mogą to być ranking ogólne lub posortowane wg reputacji, kierunków czy wydziałów na danych uczelniach.

Lecturer (wykładowca/ osoba prowadząca zajęcia na uczelni) – pracownik akademicki na uniwersytecie lub w college’u, który prowadzi zajęcia, wykłady i/lub badania naukowe.  


M


MA (Master of Arts) – może oznaczać dwie różne rzeczy. Często odnosi się do Master of Arts, czyli magistra kierunku humanistycznego bądź teoretycznego. Może jednak też występować przy kierunkach pierwszego stopnia na najstarszych i najbardziej renomowanych uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, takich jak St. Andrews, Oxford czy Cambridge.

Mark (Ocena) – określane również jako grade lub result; może odnosić się do wyników kolokwium, egzaminu, całego modułu, przedmiotu lub nauki na kierunku.

Module (Moduł) – zazwyczaj część zajęć, kierunku lub przedmiotu; może być jednak też niezależnym od kierunku studiów modułem kończącym się zdobyciem osobnej kwalifikacji.  


O


Ordinary degree – stopień zdobyty bez wyróżnienia. Czasami uczelnie oferują kierunki z ordinary degree przyznawanym na ich własnych zasadach. Ordinary degree może być również przyznany studentom, którzy ukończyli kierunek z honours w nazwie, ale nie spełnili warunków do otrzymania wyróżnienia. 


P


Postgraduate – studia drugiego stopnia dla osób, które ukończyły kierunek na studiach pierwszego stopnia, czyli undergraduate course.

Postgraduate research (PGR) – kierunek skupiony na badaniach naukowych, przeznaczony dla osób, które już ukończyły studia pierwszego stopnia, czyli undergraduate course.

Postgraduate taught (PGT) – kierunek przeznaczony dla osób, które już ukończyły studia pierwszego stopnia, czyli undergraduate course – często obejmujący różne prace zaliczeniowe, wykłady, seminaria, itd. oraz prace pisemne, projekty czy prace dyplomowe.

Predicted grades (Przewidywane oceny) – przewidywane oceny na koniec szkoły średniej, które są przedstawione przez nauczyciela, wychowawcę lub innego doradcę uprawnionego do wypowiedzenia się na temat predyspozycji ucznia.

Private school – szkoła prywatna lub niezależna, czyli taka, w której trzeba płacić czesne za naukę i jest poza kontrolą wszelkich rządów.

Public school – termin ten odnosi się głównie do najlepszych szkół prywatnych w Wielkiej Brytanii. Zazwyczaj są one starsze, droższe i bardziej ekskluzywne niż pozostałe szkoły prywatne. 


S


Sandwich course – rok w czasie studiów, w którym odbywa się praktykę zawodową zgodną ze studiowanym kierunkiem.

Second class honours – większość brytyjskich uczelni korzysta z systemu klasyfikacji kierunków studiów. Najwyższy poziom w tej klasyfikacji jest popularnie nazywany first z możliwą dalszą klasyfikacją podzieloną na dwa rodzaje wyróżnienia – upper division (lub 2:1) oraz lower division (2:2). 2:1 lub tzw. upper second class honours classification jest często wymagana w rekrutacji na wiele kierunków drugiego stopnia (postgraduate) w Wielkiej Brytanii.  


T


Third class honours – większość brytyjskich uczelni korzysta z systemu klasyfikacji kierunków studiów. Third class honours jest najniższym rodzajem wyróżnienia przyznawanego na brytyjskich uczelniach.

Transcript – oficjalny lub nieoficjalny dokument akademicki opracowany przez szkołę, uczelnię, uniwersytet lub inną instytucję. 


U


Unistats – poręczna strona internetowa przeznaczona do wyszukiwania i porównywania przedmiotów, uniwersytetów i szkół wyższych - od oceny satysfakcji studentów po statystyki dotyczące znalezienia pracy zgodnej z wykształceniem po ukończeniu studiów.

University – uniwersytet; instytucja, w której można zdobyć wykształcenie wyższe. 

do góry