UCAS terms explained - UCAS Application

A


Adjustment – jedna z usług, z której możesz skorzystać w celu znalezienia alternatywnych kierunków na studiach pierwszego stopnia (undergraduate). Możesz z niej skorzystać, jeśli spełnisz i przekroczysz wymogi na kierunku, który wybrałeś/-aś na początku i chciałbyś/-abyś zobaczyć, czy możesz dostać się na kurs z wyższymi wymaganiami - wszystko to wciąż zatrzymując Twoje potwierdzone miejsce.

Apply – jest to nazwa internetowego serwisu aplikacyjnego, z którego korzystasz (w przypadku studiów drugiego stopnia (postgraduate) system aplikacyjny (Apply) jest połączony z systemem śledzenia aplikacji (Track).


B


Bachelor’s Degree – trzy- lub czteroletnie studia, które możesz podjąć po ukończeniu szkoły średniej – określane również jako first lub undergraduate degree. Są dwa rodzaje: Bachelor of Arts (nauki humanistyczne lub teoretyczne) oraz Bachelor of Science (nauki ścisłe); nazwa zależy od wybranego kierunku. 


C


Centre – szkoła, uczelnia lub organizacja, która pomaga uczniom oraz studentom aplikować na studia.

Changed course offer – w swojej aplikacji możesz znaleźć taką opcję, jeśli nie spełniasz warunków lub jeśli uczelnia wprowadziła zmiany w kierunkach. Może to dotyczyć innej daty rozpoczęcia studiów, zmiany roku, od którego chcesz rozpocząć studia lub kierunku jako całości.

Choice – wybór; jest to kierunek, na który aplikujesz. Wielu uczniów wybiera wiele kierunków, aby zwiększyć szanse otrzymania miejsca na uczelni.

Clearing – w aplikacji na studia pierwszego stopnia (undergraduate) Clearing to kolejna usługa, dzięki której możesz znaleźć alternatywne kierunki. Jeśli nie dostałeś miejsca na wybranej uczelni lub nie otrzymałeś oferty/odrzuciłeś oferty/nie uzyskałeś wymaganych ocen - Clearing pozwala Ci aplikować na kierunki, na których wciąż są wolne miejsca.

College – placówka oświatowa, w której zdobywa się wykształcenie wyższe.

Conditional offer – jest to oferta miejsca na wybranym przez Ciebie kierunku, która podlega warunkom. Aby zostać przyjętym na studia, musisz spełnić dane warunki - zazwyczaj są one związane z wynikami egzaminu. Jest to często spotykany rodzaj oferty dla uczniów aplikujących jeszcze w trakcie edukacji, przed ukończeniem szkoły średniej.

Confirmation – jest to wynik zaakceptowanie przez Ciebie oferty w aplikacji. Jeśli spełnisz warunki, Twoja oferta zmieni się na bezwarunkową (unconditional) (co oznacza, że dostajesz miejsce na uczelni) - jeśli nie, oferta zostanie odrzucona.

Conservatoire – konserwatorium; szkoła, w której można studiować kierunki związane z muzyką, tańcem oraz teatrem; nastawiona na działalność twórczą i artystyczną.

Course – kierunek; jest wiele kierunków na różnych poziomach, w różnych dziedzinach oraz miejscach – od kursów przygotowawczych po studia doktoranckie.

Course provider – uniwersytet, college lub konserwatorium, gdzie można studiować oferowane przez daną placówkę kierunki.

CUKASConservatoires UK Admissions Service – nazwa internetowego systemu aplikacyjnego, przez który składa się podanie na kierunki artystyczne. 


D


Deferral – opcja w Twojej aplikacji, z której możesz skorzystać, jeśli chcesz przełożyć rozpoczęcie studiów na kolejny rok akademicki bez utraty miejsca na danym kierunku.


E


Entry profiles – profil kierunku; są to informacje o wymogach oraz o samym kierunku, które można znaleźć na liście kursów sporządzonej przez uczelnię.

Entry requirements – wymogi wstępne; to, co musisz zrobić, by dostać się na studia - od kwalifikacji oraz konkretnych przedmiotów lub ocen, po rozmowy wstępne, testy rekrutacyjne i badania medyczne. Miejsce nie jest z góry zagwarantowane przez uczelnię, nawet jeśli już spełniasz dane wymogi.

Extra – w aplikacji na studia pierwszego stopnia (undergraduate) Extra jest opcją, dzięki której możesz ubiegać się o dodatkowe miejsce na uczelni, pod warunkiem, że nie masz jeszcze zaakceptowanej żadnej oferty spośród swoich pierwszych pięciu wyborów. 


F


Firm choice – oferta, którą akceptujesz i traktujesz jako swój pierwszy, główny wybór.

Further education (FE) – odnosi się do dodatkowej, nieobowiązkowej edukacji po ukończeniu szkoły średniej podjętej przed rozpoczęciem studiów.  


G


Graduate – student, który ukończył studia pierwszego stopnia i jest upoważniony do aplikacji na studia magisterskie (studia drugiego stopnia).

GTTR – The Graduate Teacher Training Registry – nazwa internetowego serwisu aplikacyjnego na szkolenia dla nauczycieli. GTTR w 2013 został zastąpiony przez nowy system aplikacyjny – UCAS Teacher Training. 


H


HEI – higher education institution – uniwersytety, college oraz konserwatoria są czasami opisywane jako HEI, czyli instytucje szkolnictwa wyższego.

Higher education (HE) – edukacja wyższa; szkoła wyższa, na którą pomaga aplikować UCAS - od kierunków studiów pierwszego stopnia (undergraduate courses), na które można aplikować po ukończeniu szkoły średniej, po kierunki studiów drugiego stopnia (postgraduate courses), na które można aplikować po ukończeniu studiów pierwszego stopnia. 


I


Insurance choice – oferta, którą akceptujesz jako swój drugi wybór - na wypadek gdybyś nie spełniał warunków swojej pierwszej, głównej oferty (firm offer).

Invitation – możesz otrzymać od uczelni zaproszenie na rozmowę wstępną, przesłuchanie lub zostać poproszony o dostarczenie portfolio, eseju czy innej pracy.


L


League tables – ranking uczelni i szkół wyższych – mogą to być ranking ogólne lub posortowane wg reputacji, kierunków czy wydziałów na danych uczelniach.


P


Personal ID – 10-cyfrowy numer, który zostanie Ci nadany, gdy zarejestrujesz się w serwisie aplikacyjnym - zapisywany w formacie 123-456-7890 pojawia się w każdej korespondencji, którą otrzymasz. (Zostaniesz o niego poproszony/-a, za każdym razem, gdy będziesz się kontaktować z centrum obsługi klienta).

Personal statement – rodzaj listu motywacyjnego; tekst napisany przez aplikanta, który ma pokazać, dlaczego dana osoba składa podanie i dlaczego byłaby dobrym studentem na wybranej uczelni.

Point of entry – rok studiów, na który aplikujesz - na przykład "2" oznacza, że zaczynasz od drugiego roku studiów na danym kierunku.

Postgraduate – studia drugiego stopnia dla osób, które ukończyły już kierunek na studiach pierwszego stopnia, czyli undergraduate course.


R


Referee – osoba, która wystawia aplikantowi referencje.

Reference – rekomendacja aplikanta, którą dołącza się do podania i jest wystawiana przez nauczyciela, doradcę lub inną osobę upoważnioną.  


S


Sandwich course – kierunek z dodatkowym rokiem w czasie studiów, w którym odbywa się praktykę zawodową zgodną ze studiowaną profesją.

Scheme code – kod używany razem z Personal ID do identyfikacji Twojej aplikacji.


T


Tariff – Undergraduate Tariff - to system przydzielania punktów do różnych kwalifikacji, które są przydatne w aplikacji na studia pierwszego stopnia (undergraduate higher education). Nie wszystkie kwalifikacje zostaną uwzględnione i wliczone do tej taryfy. Tariff jest przeznaczony wyłącznie do przyjęć na studia i nie można go przenieść na rynek pracy.

Track – nazwa internetowego systemu do śledzenia aplikacji, w którym możesz zobaczyć, na jakim etapie jest Twoja aplikacja. Tutaj możesz odpowiadać na oferty oraz wprowadzać korekty, takie jak zmiana adresu e-mail, itp. (w przypadku studiów drugiego stopnia (postgraduate) serwis aplikacyjny (Apply) jest połączony z systemem śledzenia aplikacji (Track).


U


UCAS – Universities and Colleges Admissions Service - w Wielkiej Brytanii. Serwis aplikacyjny, który dotyczy samej aplikacji na studia pierwszego stopnia (undergraduate application), a także dzieli się na inne serwisy, np. CUKAS (sztuki sceniczne), UTT (serwis aplikacyjny na szkolenia dla nauczycieli) i UKPASS (studia drugiego stopnia). UCAS pomaga również uczniom od lat 13 z UCAS Progress.

UCAS Teacher Training (UTT) – nowy serwis aplikacyjny, w którym można składać podania na szkolenia dla nauczycieli; zastępuje poprzedni serwis - GTTR.

UKPASS – the UK Postgraduate Application and Statistical Service – nazwa serwisu aplikacyjnego, przez który można złożyć podanie na studia drugiego stopnia (postgraduate).

Unconditional offer – bezwarunkowa oferta miejsca na wybranym kierunku; nie trzeba spełniać żadnych wymogów – miejsce jest Twoje, jeśli tylko je zaakceptujesz.

Undergraduate – pierwszy stopień studiów. Jak ukończysz studia pierwszego stopnia (undergraduate degree) możesz aplikować na studia drugiego stopnia (postgraduate study).

Unistats – poręczna strona internetowa przeznaczona do wyszukiwania i porównywania przedmiotów, uniwersytetów i szkół wyższych - od oceny satysfakcji studentów po statystyki dotyczące znalezienia pracy zgodnej z wykształceniem po ukończeniu studiów.

University – (lub w skrócie uni) – uniwersytet; instytucja, w której można zdobyć wykształcenie wyższe.

Unsuccessful – może pojawić się w aplikacji, jeśli nie dostałeś/-aś oferty z żadnej uczelni lub nie spełniłeś/-łaś wymagań oferty warunkowej (conditional offer). 


W


Withdrawal – wycofanie; przed podjęciem decyzji o złożeniu oferty Ty lub uczelnia możecie wycofać wybrane kierunki z aplikacji. 
 

do góry