Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.studiawanglii.pl


Rozdział 1


Postanowienia ogólne

 1. Serwis www.studiawanglii.pl jest serwisem internetowym, którego operatorem jest Janusz Dargiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą “OXFORDON” Janusz Dargiewicz, ul. Daszyńskiego 9, 85-791 Bydgoszcz, NIP 5541025385, REGON 008384224, zwany dalej „Prowadzącym serwis”.
 2. Serwis www.studiawanglii.pl jest serwisem informacyjnym, udostępniającym wytyczne, porady oraz opisujący zasady dotyczące procesu składania podania na studia w Anglii.
 3. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki korzystania z Serwisu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik korzystając z usług i treści dostępnych w Serwisie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu oraz postanowienia polityki prywatności, która jest określona na stronie www.studiawanglii.pl i dostępna po kliknięciu na odnośnik: http://studiawanglii.pl/article/49_polityka_prywatnosci
 5. Użytkownicy Serwisu są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium RP oraz zasad współżycia społecznego.

Rozdział 2


Korzystanie z usług i treści dostępnych w ramach Serwisu

1. 

 1. Korzystanie z usług i treści udostępnianych w ramach Serwisu jest bezpłatne, z wyjątkiem usługi tłumaczenia przysięgłego dokumentów opisanych w pkt 4.4 niniejszego rozdziału.
 2. Korzystanie z informacji udostępnionych w ramach Serwisu nie wymaga rejestracji w serwisie.
 3. Korzystanie z usług świadczonych przez Serwis wymaga logowania poprzez wcześniejszą rejestrację. Użytkownik jest zobowiązany podać określone dane osobowe, na przetwarzanie których wyraża zgodę.
 4. W Serwisie udostępnione są usługi:
  • poradnictwa drogą elektroniczną w zakresie udzielenia informacji o możliwościach i sposobach ubiegania się o podjęcie studiów w Anglii oraz pozyskania środków finansowych na taki cel – usługa bezpłatna,
  • “system BUDZIK” – wysyłanie wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika przy rejestracji adres mailowy, z wiadomością o zbliżającym się terminie zakończenia etapu rekrutacji na studia w Anglii – usługa bezpłatna,
  • świadczenie pomocy jako ośrodek doradztwa podczas składania aplikacji na studia wyższe w Anglii za pośrednictwem serwisu UCAS (www.ucas.com) – usługa bezpłatna,
  • wykonanie tłumaczenia przysięgłego z języka polskiego na język angielski dokumentów udostępnionych przez Użytkownika – usługa płatna zgodnie z cennikiem udostępnionym w Serwisie.
 • W ramach usługi poradnictwa, opisanej w pkt 4.1, Użytkownik może zwrócić się za pośrednictwem poczty e-mail, której adres udostępnił przy rejestracji z pytaniem z zakresu możliwości podjęcia studiów wyższych w Anglii oraz procedury rekrutacji na takie studia. Prowadzący serwis w terminie 2 dni roboczych udzieli odpowiedzi drogą mailową na adres e-mail wskazany przez Użytkownika przy rejestracji adres.
 • W ramach usługi “system BUDZIK”, opisanej w pkt 4.2,Użytkownik, który zarejestrował się w systemie i wyraził chęć korzystania z tej usługi będzie otrzymywał na adres e-mail wskazany przy rejestracji wiadomości przypominające o zbliżającym się terminie zakończenia etapu procesu rekrutacji na studia w Anglii. Wiadomość e-mail zostanie wysłana do Użytkownika na 72 godziny przed upływem terminu zakończenia rekrutacji, zgodnie z danymi zawartymi w systemie UCAS (ucas.com).
 • W ramach usługi świadczenia pomocy jako ośrodek doradztwa podczas składania aplikacji na studia wyższe za pośrednictwem serwisu UCAS (www.ucas.com), opisanej w pkt 4.3, Użytkownik w ramach procesu rekrutacji udostępnionego w serwisie UCAS może wskazać Prowadzącego serwis jako ośrodek doradztwa. W przypadku dokonania takiego wyboru Prowadzący serwis będzie miał wgląd do danych udostępnionych przez Użytkownika w serwisie UCAS i będzie miał możliwość wgrania do serwisu UCAS dokumentów udostępnionych przez Użytkownika.
 • W ramach usługi wykonania tłumaczenia przysięgłego dokumentu, Użytkownik może zwrócić się do Prowadzącego serwis o przygotowanie tłumaczenia przysięgłego dokumentu z języka polskiego na język angielski. W tym celu użytkownik może wysłać na adres mailowy prowadzącego serwis wiadomość zawierająca zapytanie o możliwość wykonania takiego dzieła, załączając skan dokumentów, które mają zostać przetłumaczone. Prowadzący serwis w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania takiego zgłoszenia, udzieli odpowiedzi czy wykonanie takiego tłumaczenia będzie możliwe, a jeżeli tak, jaki jest termin wykonania dzieła i jego cena. Umowa jest zawarta w chwili otrzymania odpowiedzi w formie mailowej od Użytkownika zawierającej oświadczenie Użytkowania o zaakceptowaniu warunków umowy o wykonanie tłumaczenia. Po zaakceptowaniu warunków umowy użytkownik jest zobowiązany wysłać listem poleconym dokumenty na adres siedziby prowadzącego serwis. Termin wykonania dzieła zaczyna biec dla prowadzącego serwis od daty otrzymania dokumentów od użytkownika. Po wykonaniu tłumaczenia przysięgłego dokumenty zostaną wysłane do użytkownika listem poleconym. Płatność za usługę należy uregulować przelewem na podstawie faktury, która będzie wysłana drogą mailową na adres zamawiającego. Termin płatności i numer konta określa faktura.

2. Warunki uruchomienia usługi

 1. Rejestracja Użytkownika następuję po przesłaniu formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie internetowej Serwisu. W treści formularza Użytkownik dobrowolnie udostępnia swój adres e-mail, imię i nazwisko. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia usług świadczonych w ramach Serwisu bez podania powyższych danych. Użytkownik może dodatkowo, celem usprawnienia korzystania z Serwisu, podać miejscowość i województwo miejsca swojego zamieszkania, numer telefonu, dane ukończonej szkoły (numer oraz miasto), numer GG, Skype, UCAS ID, preferowane uczelnie, kierunku studiów, uwagi.
 2. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie www.studiawanglii.pl przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego. Użytkownik potwierdzając rejestrację, składa jednocześnie – poprzez zaznaczenie stosownego pola widocznego w tracie procesu rejestracji, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte. Wypełnienie formularza rejestracyjnego – oznacza akceptację warunków Regulaminu.
 3. Każdy Użytkownik posiada swój Profil identyfikowany poprzez login i hasło wybrane przez samego użytkownika. Podczas pierwszej rejestracji użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail wiadomość z kodem aktywacyjnym którego kliknięcie aktywuje użytkownika w serwisie.
 4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.
 5. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, dostęp użytkownika do Serwisu może zostać zablokowany, a jego dane i konto w serwisie – usunięte.
 6. Wszelkie uwagi dotyczące działania Serwisu, zarówno płatnych jak i nieodpłatnych usług, prosimy kierować na adres e-mail: pomoc@studiawanglii.pl

3. Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w serwisie poprzez wysłanie wiadomości z konta mailowego podanego przy rejestracji w profilu użytkownika z taką prośbą do administratorów serwisu na adres e-mail pomoc@studiawanglii.pl

Rozdział 3


Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

4. Ogólne warunki techniczne

 1. Serwis jest publikowany w Internecie, a zatem do korzystania z Serwisu wymagane jest połączenie z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, zgodna ze standardem Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 5.0, Opera w wersji nie niższej niż 10.0 lub Safari w wersji nie niższej niż 3.0. Usługodawca nie odpowiada za błędy wynikające ze stosowania innej przeglądarki internetowej.

5. Warunki indywidualne

 1. Użytkownik może korzystać z informacji udostępnionych w ramach serwisu bez konieczności rejestracji i logowania. Usługi świadczone w ramach serwisu dostępne są tylko po wcześniejszej rejestracji i uzyskaniu dostępu do zasobów Serwisu poprzez wprowadzenie loginu i hasła w formularzu logowania na stronie internetowej Serwisu pod adresem studiawanglii.pl
 2. Prowadzący serwis zastrzega, iż dla prawidłowego działania serwisu konieczne jest wykorzystywania przez serwis plików Cookies, dlatego użytkownik chcąc korzystać z serwisu musi wyrazić zgodę na wykorzystywanie plików Cookies.

6. Zakres miejscowy korzystania z Usługi

Użytkownik może korzystać z loginu i hasła na dowolnym komputerze, przy czym w tej samej chwili może być zalogowany wyłącznie na 1 stanowisku.

7. Ograniczenie podmiotowe

Użytkownik nie może udostępniać osobom trzecim swojego loginu i hasła. W przypadku nieautoryzowanego dostępu przez osobę trzecią do treści zawartych w Serwisie przy użyciu danych Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Prowadzącego serwis

8. Aktualizacja danych osobowych

Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych, o których mowa w §4 ust. 1, w przypadku ich zmiany.


Rozdział 4


Dane osobowe

9. Administrowanie danymi osobowymi Użytkownika

 1. Prowadzący serwis, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów określonych w ust. 2 jedynie przez Prowadzącego serwis.
 2. Przesłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu przez Użytkownika, a ponadto oznacza zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Prowadzącego Serwis w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług, a także przesyłanie Użytkownikowi informacji handlowych.
 3. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze. zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) każdy zarejestrowany użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo do żądania: uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 4. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) przysługuje Użytkownikowi w każdej chwili prawo aktualizacji swoich danych osobowych, jak również zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania (również wobec otrzymywania korespondencji o charakterze reklamowym). Użytkownik może dokonać tego, wysyłając sprzeciw listownie na adres ”OXFORDON” Janusz Dargiewicz, ul. Daszyńskiego 9, 85-791 Bydgoszcz, lub mailowo na adres: pomoc@studiawanglii.pl
 5. Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.

Rozdział 5


Postępowanie reklamacyjne

10. Ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy

 1. Serwis udostępnia materiały informacyjne oraz udziela doradztwa w procesie rekrutacji na studia w Anglii. Prowadzący serwis nie ponosi odpowiedzialności za wybór kierunku studiów, uczelni, uzyskanie pożyczki na sfinansowanie studiów.
 2. Prowadzący serwis nie świadczy usług pośrednictwa w procesie rekrutacji ani doradztwa zawodowego ani pośrednictwa pracy za granicą jak też nie prowadzi pośrednictwa wynajmu mieszkań za granicą ani nie udostępnia miejsc w akademikach.
 3. Prowadzący serwis nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie bądź odmowę przyjęcia Użytkownika na studia wyższe w Anglii.
 4. Prowadzący serwis w ramach Serwisu udostępnia materiały informacyjne charakteryzujące system szkolnictwa wyższego w Anglii oraz dotyczące sposobu rekrutacji na takie studia. Prowadzący Serwis dokłada wszelkich starań, aby materiały informacyjne w nim zawarte były prawidłowe i aktualne. Usługodawca nie odpowiada za skutki zastosowania się do informacji zawartych w Serwisie. Użytkownik korzysta z owych informacji i dokumentów na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 5. W ramach usługi świadczenia pomocy jako ośrodek doradztwa podczas składania aplikacji na studia za pośrednictwem serwisu UCAS (rozdział 2 § 1 pkt 4.3 Regulaminu), Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie bądź odmowę przyjęcia Użytkownika. Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nie ukończenie procesu rekrutacji w ramach serwisu UCAS z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
 6. Prowadzący serwis nie ponosi odpowiedzialności za: szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika, utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Serwisu.

11. Przerwy techniczne

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu i dostępie do Serwisu, nieprzekraczających 2 godzin w miesiącu, w celu obsługi i bieżącej konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za okresowy brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.

12. Publikacja treści reklamowych

Usługodawca może zamieszczać w Serwisie materiały reklamowe, promocyjne i marketingowe w sposób nieutrudniający korzystania z Serwisu.

13. Zakaz ingerencji Użytkownika w treści publikowane w Serwisie

Użytkownik nie może wprowadzać do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

14. Tryb zgłaszania reklamacji

Zgłoszenie reklamacji dotyczących funkcjonowania Serwisu oraz problemów związanych ze świadczonymi za jego pośrednictwem Usługami następuje poprzez zgłoszenie reklamacji na adres mailowy pomoc@studiawanglii.pl. Zgłoszenie reklamacji musi zawierać opis reklamacji, przyczyny ją uzasadniające oraz dane identyfikujące reklamującego.

15.Termin rozpatrzenia reklamacji

Reklamacje rozpatrywane są przez Prowadzącego serwis w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji Prowadzący Serwis przesyła na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w § 4 ust. 1.


Rozdział 6


Postanowienia końcowe

16. Odesłania do innych przepisów

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz innych ustaw.

17. Data wejścia w życie

Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie internetowej Serwisu, tj. od dnia 30.06.2006r.

18. Tryb zmiany regulaminu

 1. Serwis powiadomi Użytkownika o każdej planowanej zmianie w Regulaminie, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wejściem tych zmian w życie. O wszelkich zmianach Użytkownik poinformowany zostanie e-mailem, zgodnie z danymi teleadresowymi podanymi w formularzu rejestracyjnym.
 2. Użytkownik, który nie akceptuje planowanych zmian Regulaminu, może usunąć swoje konto zgłaszając swoją decyzję prowadzącemu serwis wysyłając maila na adres pomoc@studiawanglii.pl.
 3. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z przysługującego mu uprawnienia i nie zgłosi decyzji usunięcia swojego konta w Serwisie konta w terminie 21 dni od daty powiadomienia go o planowanych zmianach, będzie on związany postanowieniami zmienionego Regulaminu począwszy od dnia ich wejścia w życie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis.
 4. Serwis może w trakcie trwania umowy wydać nowy regulamin świadczenia usług albo dokonać zmiany treści regulaminu lub regulaminów konkretnych usług, w przypadku: dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usługi albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia
  zmiany warunków technicznych świadczenia usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,
  siły wyższej, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Serwisu, w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne, z tym jednak zastrzeżeniem, że zmian nazwy Serwisu nie stanowi zmiany Regulaminu, zmiany podmiotu świadczącego inną usługę.

19. Właściwość miejscowa

Spory wynikłe w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu lub powstałe na tle niniejszego Regulaminu podlegają wyłącznej jurysdykcji polskich sądów powszechnych, właściwych miejscowo dla siedziby Prowadzącego Serwis.

 

100% maturzystów, którym pomagamy rozpoczyna studia w UK.
Dasz radę z naszą pomocą! Zostań studentem w Wielkiej Brytanii. Naprawdę warto!

Polecam ekipę z Studia w Anglii! Właśnie wróciłam z wycieczki z Anglii gdzie oprócz zwiedzania atrakcji Londynu, zwiedzaliśmy różne uczelnie takie jak Coventry University i Bucks New University. Wycieczka była wspaniała, uczelnie piękne. Jest całkowicie inaczej jak się je widzi na żywo i rozmawia się pracownikami uczelni niż tylko czytanie o nich na internecie. Dziękuje Daria, Ania i Martina za udzielenie odpowiedzi na wszystkie moje pytania!

Wiktoria | Szczecin

5

Serdecznie polecam każdemu kto myśli o studiach w Anglii. Dla tych zdecydowanych i tych wahających się w podjęciu decyzji. Pytajcie a wasze wątpliwości zostaną rozwiane. Cały zespół ciężko pracuje aby każdemu z nas ułatwić pierwszy krok w drodzę ku wybranej karierze. Chciałabym bardzo podziękować Martynie i Darii za oddanie sprawie. Dziewczyny uwielbiam was, jesteście super!

Justyna | Łódź

5

Dzięki tej agencji dostałem się na wymarzone studia na kierunku Aerospace Systems Engineering. Agencja zrobi wszystko żeby pomóc swoim podopiecznym (nawet jak wpadną w tarapaty tak jak ja :D). Wszyscy są bardzo mili, uprzejmi, wyluzowani, ale i jednocześnie profesjonalni :) Pozostaje mi tylko polecić tą agencje z całego serduszka!

Mikołaj | Coventry University

5

Świetna ekipa, wszyscy niezwykle pomocni, widać, że naprawdę chcą pomóc, rozjaśnić całą sytuację. Odpowiadają na wszelkie, nawet najgłupsze pytania 😂, organizują spotkania, wycieczki, webinary. Wszystko, by każdy zainteresowany otrzymał całą niezbędną wiedzę. Polecam! ❤️

Zuzia | Szczecin

5

Jestem super wdzięczna za przejście cały etap rekrutacji na ostatnią chwilę bez stresu 😅 dzięki Wam udało się zrobić wszystko na czas i mogę być spokojna. Kontakt świetny, pomoc nieoceniona. Odpowiedzą na każde pytanie i pomogą we wszystkim co potrzebne! Polecam :)

Magda | Szczecin

5

Zdecydowanie polecam! Team studiawanglii.pl pomógł mi na każdym etapie, moja aplikacja została rzetelnie sprawdzona, uzyskałam informacje na temat uczelni i kursów! Proces był dla mnie o wiele mniej stresujący, wiedząc, ze ktoś moze mi doradzić i wytłumaczyć wszystko. Dziekuje!

Kasia | Birkbeck, University of London

5

Zdecydowanie polecam! Bez pomocy zespołu byłabym dużo bardziej zestresowana i nie wiedziałabym gdzie szukać informacji podczas aplikowania na studia w Anglii. Moje referencje i personal statement zostały rzetelnie sprawdzone, udzielono mi niezbędnych rad i bez problemu dostałam się na wymarzone studia.

Jagoda | London Metropolitan University

5

Dzięki Studia w Anglii proces rekrutacji nie wydawał się wcale taki straszny :) Otrzymałam ekspresowa pomoc o każdej porze i mogłam się zwrócić z każdym drobnym problemem. Duży plus!

Wiktoria | Jagiełła

5

Bardzo polecam! Pomoc od A do Z, wyczerpujące tłumaczenia, konsultanci dostępni 24/7. Zdecydowanie pomagają spełniać marzenia i dodatkowo robią to za darmo!

Rafał | Warszawa

5

Zdecydowanie polecam! Świetni, bardzo pomocni i otwarci ludzie, którzy dokładają wszelkich starań, aby pomóc wszystkim w procesie aplikacji na studia.

Basia | London Metropolitan University

5

Polecam z całego serca ten fantastyczny team! Dzięki nim osiągnęłam to, o czym jeszcze rok temu nawet nie śniłam i w październiku zaczynam studia na kierunku Global Business Management w Londynie

Weronika | Coventry University

5

Jestem baaaardzo wdzięczna teamowi Studia w Anglii! Dzięki nim doświadczyłam cudownych rzeczy, poznałam ludzi z całego świata, dostałam możliwość studiowania na uniwersytecie i uzyskania prestiżowego certyfikatu na koniec. Czego chcieć więcej? :)

Dominika | University of Bedfordshire

5

Konsultanci są bardzo pomocni i rzetelni, zawsze szybko odpowiadają na jakiekolwiek pytania. Sprawnie prowadzą podopiecznych przez proces rekrutacji i nie zostawiają w potrzebie.

Julia | Nottingham Trent University

5

Pełen profesjonalizm od samego początku, zespół pomaga z najdrobniejszymi sprawami. Dzięki nim ofertę złożyła mi uczelnia mojego pierwszego wyboru! Ci ludzie naprawdę wykonują świetną robotę!

Hubert | Middlesex University

5

Bardzo polecam ! Pomocni i zaangażowani. Odpowiadali cierpliwie na każde pytanie, udzielali cennych rad i wskazówek. Pomagali w uzupełnieniu aplikacji, sprawdzeniu PS i referencji.

Ola | Dzierżoniów

5

Polecam serdcznie! Cierpliwosc osób tu pracujacych nie ma granic, ogromna pomoc od samego poczatku do końca aplikacji 24/7! :)

Kasia | Bydgoszcz

5

Nawet jeśli jedyne co łączy Cię na razie ze studiowaniem w Anglii to po prostu chęci, dzięki temu Teamowi w bardzo szybkim tempie zmienią się one w gotową aplikację i otworzą drzwi do Twoich studiów marzeń! Bardzo szybka pomoc, serdeczni doradcy.

Karolina | Bełchatów

5
Rozpocznij proces rekrutacji

Nasz buzzword: studyengland2023