UCAS – wyjaśnienie pojęć


A


Accommodation (Zakwaterowanie) – miejsce, w którym będziesz mieszkać jako student – np. akademiki lub domy studenckie poza kampusem.

Adjustment – jedna z usług, z której możesz skorzystać w celu znalezienia alternatywnych kierunków na studiach pierwszego stopnia (undergraduate). Możesz z niej skorzystać, jeśli spełnisz i przekroczysz wymogi na kierunku, który wybrałeś/-aś na początku i chciałbyś/-abyś zobaczyć, czy możesz dostać się na kurs z wyższymi wymaganiami – wszystko to wciąż zatrzymując Twoje potwierdzone miejsce.

Adviser (Doradca) – osoba, która udziela Ci informacji, rad oraz pomaga w złożeniu aplikacji na studia. Może być to nauczyciel, korepetytor, doradca lub odpowiednia organizacja.

Agent (Agent/Organizacja) – znany również jako konsultant lub doradca edukacyjny; agenci działają w różnych państwach na całym świecie i reprezentują brytyjskie uczelnie, szkoły wyższe, centra językowe lub prywatne szkoły z internatem. Zazwyczaj agenci lub organizacje mają podpisane umowy z jedną lub wieloma placówkami oświatowymi, które zapewniają im prowizję od każdego studenta/ucznia, który dostanie się na dany kierunek/kurs.

Apply – jest to nazwa internetowego serwisu aplikacyjnego, z którego korzystasz (w przypadku studiów drugiego stopnia (postgraduate) system aplikacyjny (Apply) jest połączony z systemem śledzenia aplikacji (Track).

A level – dosłownie świadectwo ukończenia edukacji na zaawansowanym poziomie (The General Certificate of Education Advanced Level – GCE A level lub częściej spotykany pod nazwą A level), jest świadectwem wykształcenia średniego zdobytego w Anglii, Walii oraz Irlandii Północnej.

AS level – pierwsza część kwalifikacji A level.


B


Bachelor’s degree – stopień naukowy otrzymany po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – są to trzy- lub czteroletnie studia, które można podjąć po ukończeniu szkoły średniej – określane również jako first degree lub undergraduate degree. Większość kierunków to Bachelor of Arts (nauki humanistyczne lub teoretyczne) lub Bachelor of Science (nauki ścisłe).

BA – skrót od Bachelor of Arts.


C


Centre – szkoła, uczelnia lub organizacja, która pomaga uczniom oraz studentom aplikować na studia.

CertHE (a Certificate of Higher Education) – świadectwo przyznawane w Wielkiej Brytanii zazwyczaj po ukończeniu jednego roku studiów w trybie full-time (w trybie dziennym) lub dwóch lat w trybie part-time (w trybie zaocznym, co w Wielkiej Brytanii oznacza rozłożenie studiów na więcej lat, a nie studiowanie w weekendy lub wieczorowo).

Changed course offer – w swojej aplikacji możesz znaleźć taką opcję, jeśli nie spełniasz warunków lub jeśli uczelnia wprowadziła zmiany w kierunkach. Może to dotyczyć innej daty rozpoczęcia studiów, zmiany roku, od którego chcesz rozpocząć studia lub kierunku jako całości.

Clearing – w aplikacji na studia pierwszego stopnia (undergraduate) Clearing to kolejna usługa, dzięki której możesz znaleźć alternatywne kierunki. Jeśli nie dostałeś miejsca na wybranej uczelni lub nie otrzymałeś oferty/odrzuciłeś oferty/nie uzyskałeś wymaganych ocen – Clearing pozwala Ci aplikować na kierunki, na których wciąż są wolne miejsca.

Choice – wybór; jest to kierunek, na który aplikujesz. Wielu uczniów wybiera wiele kierunków, aby zwiększyć szanse otrzymania miejsca na uczelni.

College – placówka oświatowa, w której zdobywa się wykształcenie wyższe.

Conditional offer – jest to oferta miejsca na wybranym przez Ciebie kierunku, która podlega warunkom. Aby zostać przyjętym na studia, musisz spełnić dane warunki – zazwyczaj są one związane z wynikami egzaminu. Jest to często spotykany rodzaj oferty dla uczniów aplikujących jeszcze w trakcie edukacji, przed ukończeniem szkoły średniej.

Confirmation – jest to wynik zaakceptowanie przez Ciebie oferty w aplikacji. Jeśli spełnisz warunki, Twoja oferta zmieni się na bezwarunkową (unconditional) (co oznacza, że dostajesz miejsce na uczelni) – jeśli nie, oferta zostanie odrzucona.

Conservatoire (konserwatorium) – szkoła, w której można studiować kierunki związane z muzyką, tańcem oraz teatrem; nastawiona na działalność twórczą i artystyczną.

Course (Kierunek) – jest wiele kierunków na różnych poziomach, w różnych dziedzinach oraz miejscach – od kursów przygotowawczych po studia doktoranckie.

Course provider – uniwersytet, college lub konserwatorium, gdzie można studiować oferowane przez daną placówkę kierunki.

CUKAS – Conservatoires UK Admissions Service – nazwa internetowego systemu aplikacyjnego, przez który składa się podanie na kierunki artystyczne.


D


Deferral – opcja w Twojej aplikacji, z której możesz skorzystać, jeśli chcesz przełożyć rozpoczęcie studiów na kolejny rok akademicki bez utraty miejsca na danym kierunku.

DipHE (a Diploma in Higher Education) – dyplom poświadczający wykształcenie wyższe, wydawany w Wielkiej Brytanii zazwyczaj po ukończeniu dwóch lat studiów w trybie full – time.


E


Entry profiles – profil kierunku; są to informacje o wymogach oraz o samym kierunku, które można znaleźć na liście kursów sporządzonej przez uczelnię.

Entry requirements – wymogi wstępne; to, co musisz zrobić, by dostać się na studia – od kwalifikacji oraz konkretnych przedmiotów lub ocen, po rozmowy wstępne, testy rekrutacyjne i badania medyczne. Miejsce nie jest z góry zagwarantowane przez uczelnię, nawet jeśli już spełniasz dane wymogi.

Extra – w aplikacji na studia pierwszego stopnia (undergraduate) Extra jest opcją, dzięki której możesz ubiegać się o dodatkowe miejsce na uczelni, pod warunkiem, że nie masz jeszcze zaakceptowanej żadnej oferty spośród swoich pierwszych pięciu wyborów.


F


Firm choice – oferta, którą akceptujesz i traktujesz jako swój pierwszy, główny wybór.

First class honours – większość brytyjskich uczelni korzysta z systemu klasyfikacji kierunków studiów. First class honours lub po prostu first oznacza najwyższy w systemie klasyfikacji stopnień, który otrzymuje się po ukończeniu studiów.

First year (pierwszy rok)/second year (drugi rok)/third year (trzeci rok)/fourth year (czwarty rok)/final year (ostatni rok) – są to terminy używane w odniesieniu do studentów lub etapów edukacji w systemie szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii.

Fresher – potoczny termin, którym określa się studentów pierwszego roku.

Further education (FE) – odnosi się do dodatkowej, nieobowiązkowej edukacji po ukończeniu szkoły średniej lub przygotowującej do studiów w Wielkiej Brytanii. Przedmioty skupiają się głównie na podstawowych lub praktycznych umiejętnościach.


G


Gap year – rok wolny od nauki, brany zazwyczaj po ukończeniu szkoły średniej a przed rozpoczęciem studiów. W czasie tego roku studenci często podróżują, biorą udział w wolontariatach lub zdobywają doświadczenie zawodowe.

GCSE (General Certificate of Secondary Education) –świadectwo przyznawane uczniom w wieku od 14-16 lat po ukończeniu danej szkoły w Anglii, Walii lub Irlandii Północnej.

Graduate (Absolwent) – student, który ukończył studia pierwszego stopnia i jest upoważniony do aplikacji na studia magisterskie (studia drugiego stopnia).

GTTR – The Graduate Teacher Training Registry – nazwa internetowego serwisu aplikacyjnego na szkolenia dla nauczycieli. GTTR w 2013 został zastąpiony przez nowy system aplikacyjny – UCAS Teacher Training.


H


HEI (higher education institutions) – uniwersytety, college oraz konserwatoria są czasami opisywane jako HEI, czyli instytucje szkolnictwa wyższego.

Higher education (HE) (Szkolnictwo wyższe) – edukacja wyższa (zazwyczaj studia), na którą pomaga aplikować UCAS – od kierunków studiów pierwszego stopnia (undergraduate courses), na które można aplikować po ukończeniu szkoły średniej, po kierunki studiów drugiego stopnia (postgraduate courses), na które można aplikować po u kończeniu studiów pierwszego stopnia.

Higher National Certificate (HNC) – kwalifikacje skupione na praktyce zawodowej, zdobyte w Wielkiej Brytanii, zazwyczaj po rocznym kursie; odpowiednik ukończenia jednego roku studiów na uniwersytecie.

Higher National Diploma (HND) – kwalifikacje skupione na praktyce zawodowej, zdobyte w Wielkiej Brytanii. Zdobycie HND jest uważane za pewnego rodzaju odpowiednik ukończenia drugiego roku studiów i może służyć za podstawę w rekrutacji na studia.

Honours – np. honours degree, można wolno tłumaczyć jako ”z wyróżnieniem”. Większość kierunków pierwszego stopnia występuje z honours w nazwie. Samo w sobie nie jest to stopniem naukowym – oznacza jedynie możliwość zdobycia stopnia naukowego z honours, co dodaje pewnego rodzaju jakości zdobytym kwalifikacjom. Do zdobycia wyróżnienia do kwalifikacji mogą być potrzebne odpowiednio wysokie oceny lub wyróżniająca się praca dyplomowa.


I


Insurance choice – oferta, którą akceptujesz jako swój drugi wybór – na wypadek gdybyś nie spełniał warunków swojej pierwszej, głównej oferty (firm offer).

Institution (Instytucja) – termin używany w odniesieniu do uniwersytetu lub college’u.

Invitation – możesz otrzymać od uczelni zaproszenie na rozmowę wstępną, przesłuchanie lub zostać poproszony o dostarczenie portfolio, eseju czy innej pracy.


L


League tables – ranking uczelni i szkół wyższych – mogą to być ranking ogólne lub posortowane wg reputacji, kierunków czy wydziałów na danych uczelniach.

Lecturer (wykładowca/ osoba prowadząca zajęcia na uczelni) – pracownik akademicki na uniwersytecie lub w college’u, który prowadzi zajęcia, wykłady i/lub badania naukowe.


M


MA (Master of Arts) – może oznaczać dwie różne rzeczy. Często odnosi się do Master of Arts, czyli magistra kierunku humanistycznego bądź teoretycznego. Może jednak też występować przy kierunkach pierwszego stopnia na najstarszych i najbardziej renomowanych uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, takich jak St. Andrews, Oxford czy Cambridge.

Mark (Ocena) – określane również jako grade lub result; może odnosić się do wyników kolokwium, egzaminu, całego modułu, przedmiotu lub nauki na kierunku.

Module (Moduł) – zazwyczaj część zajęć, kierunku lub przedmiotu; może być jednak też niezależnym od kierunku studiów modułem kończącym się zdobyciem osobnej kwalifikacji.O


Ordinary degree – stopień zdobyty bez wyróżnienia. Czasami uczelnie oferują kierunki z ordinary degree przyznawanym na ich własnych zasadach. Ordinary degree może być również przyznany studentom, którzy ukończyli kierunek z honours w nazwie, ale nie spełnili warunków do otrzymania wyróżnienia.


P


Personal ID – 10-cyfrowy numer, który zostanie Ci nadany, gdy zarejestrujesz się w serwisie aplikacyjnym – zapisywany w formacie 123-456-7890 pojawia się w każdej korespondencji, którą otrzymasz. (Zostaniesz o niego poproszony/-a, za każdym razem, gdy będziesz się kontaktować z centrum obsługi klienta).

Personal statement – rodzaj listu motywacyjnego; tekst napisany przez aplikanta, który ma pokazać, dlaczego dana osoba składa podanie i dlaczego byłaby dobrym studentem na wybranej uczelni.

Point of entry – rok studiów, na który aplikujesz – na przykład „2” oznacza, że zaczynasz od drugiego roku studiów na danym kierunku.

Postgraduate – studia drugiego stopnia dla osób, które ukończyły kierunek na studiach pierwszego stopnia, czyli undergraduate course.

Postgraduate research (PGR) – kierunek skupiony na badaniach naukowych, przeznaczony dla osób, które już ukończyły studia pierwszego stopnia, czyli undergraduate course.

Postgraduate taught (PGT) – kierunek przeznaczony dla osób, które już ukończyły studia pierwszego stopnia, czyli undergraduate course – często obejmujący różne prace zaliczeniowe, wykłady, seminaria, itd. oraz prace pisemne, projekty czy prace dyplomowe.

Predicted grades (Przewidywane oceny) – przewidywane oceny na koniec szkoły średniej, które są przedstawione przez nauczyciela, wychowawcę lub innego doradcę uprawnionego do wypowiedzenia się na temat predyspozycji ucznia.

Private school – szkoła prywatna lub niezależna, czyli taka, w której trzeba płacić czesne za naukę i jest poza kontrolą wszelkich rządów.

Public school – termin ten odnosi się głównie do najlepszych szkół prywatnych w Wielkiej Brytanii. Zazwyczaj są one starsze, droższe i bardziej ekskluzywne niż pozostałe szkoły prywatne.


R


Referee – osoba, która wystawia aplikantowi referencje.

Reference – rekomendacja aplikanta, którą dołącza się do podania i jest wystawiana przez nauczyciela, doradcę lub inną osobę upoważnioną.


S


Sandwich course – rok w czasie studiów, w którym odbywa się praktykę zawodową zgodną ze studiowanym kierunkiem.

Scheme code – kod używany razem z Personal ID do identyfikacji Twojej aplikacji.

Second class honours – większość brytyjskich uczelni korzysta z systemu klasyfikacji kierunków studiów. Najwyższy poziom w tej klasyfikacji jest popularnie nazywany first z możliwą dalszą klasyfikacją podzieloną na dwa rodzaje wyróżnienia – upper division (lub 2:1) oraz lower division (2:2). 2:1 lub tzw. upper second class honours classification jest często wymagana w rekrutacji na wiele kierunków drugiego stopnia (postgraduate) w Wielkiej Brytanii.


T


Tariff – Undergraduate Tariff – to system przydzielania punktów do różnych kwalifikacji, które są przydatne w aplikacji na studia pierwszego stopnia (undergraduate higher education). Nie wszystkie kwalifikacje zostaną uwzględnione i wliczone do tej taryfy. Tariff jest przeznaczony wyłącznie do przyjęć na studia i nie można go przenieść na rynek pracy.

Third class honours – większość brytyjskich uczelni korzysta z systemu klasyfikacji kierunków studiów. Third class honours jest najniższym rodzajem wyróżnienia przyznawanego na brytyjskich uczelniach.

Track – nazwa internetowego systemu do śledzenia aplikacji, w którym możesz zobaczyć, na jakim etapie jest Twoja aplikacja. Tutaj możesz odpowiadać na oferty oraz wprowadzać korekty, takie jak zmiana adresu e-mail, itp. (w przypadku studiów drugiego stopnia (postgraduate) serwis aplikacyjny (Apply) jest połączony z systemem śledzenia aplikacji (Track).

Transcript – oficjalny lub nieoficjalny dokument akademicki opracowany przez szkołę, uczelnię, uniwersytet lub inną instytucję.


U


UCAS – Universities and Colleges Admissions Service – w Wielkiej Brytanii. Serwis aplikacyjny, który dotyczy samej aplikacji na studia pierwszego stopnia (undergraduate application), a także dzieli się na inne serwisy, np. CUKAS (sztuki sceniczne), UTT (serwis aplikacyjny na szkolenia dla nauczycieli) i UKPASS (studia drugiego stopnia). UCAS pomaga również uczniom od lat 13 z UCAS Progress.

UCAS Teacher Training (UTT) – nowy serwis aplikacyjny, w którym można składać podania na szkolenia dla nauczycieli; zastępuje poprzedni serwis – GTTR.

UKPASS – the UK Postgraduate Application and Statistical Service – nazwa serwisu aplikacyjnego, przez który można złożyć podanie na studia drugiego stopnia (postgraduate).

Unconditional offer – bezwarunkowa oferta miejsca na wybranym kierunku; nie trzeba spełniać żadnych wymogów – miejsce jest Twoje, jeśli tylko je zaakceptujesz.

Undergraduate – pierwszy stopień studiów. Jak ukończysz studia pierwszego stopnia (undergraduate degree) możesz aplikować na studia drugiego stopnia (postgraduate study).

Unistats – poręczna strona internetowa przeznaczona do wyszukiwania i porównywania przedmiotów, uniwersytetów i szkół wyższych – od oceny satysfakcji studentów po statystyki dotyczące znalezienia pracy zgodnej z wykształceniem po ukończeniu studiów.

University – (lub w skrócie uni) – uniwersytet; instytucja, w której można zdobyć wykształcenie wyższe.

Unsuccessful – może pojawić się w aplikacji, jeśli nie dostałeś/-aś oferty z żadnej uczelni lub nie spełniłeś/-łaś wymagań oferty warunkowej (conditional offer).


W


Withdrawal – wycofanie; przed podjęciem decyzji o złożeniu oferty Ty lub uczelnia możecie wycofać wybrane kierunki z aplikacji.

Powiązane wpisy

100% maturzystów, którym pomagamy rozpoczyna studia w UK.
Dasz radę z naszą pomocą! Zostań studentem w Wielkiej Brytanii. Naprawdę warto!

Polecam ekipę z Studia w Anglii! Właśnie wróciłam z wycieczki z Anglii gdzie oprócz zwiedzania atrakcji Londynu, zwiedzaliśmy różne uczelnie takie jak Coventry University i Bucks New University. Wycieczka była wspaniała, uczelnie piękne. Jest całkowicie inaczej jak się je widzi na żywo i rozmawia się pracownikami uczelni niż tylko czytanie o nich na internecie. Dziękuje Daria, Ania i Martina za udzielenie odpowiedzi na wszystkie moje pytania!

Wiktoria | Szczecin

5

Serdecznie polecam każdemu kto myśli o studiach w Anglii. Dla tych zdecydowanych i tych wahających się w podjęciu decyzji. Pytajcie a wasze wątpliwości zostaną rozwiane. Cały zespół ciężko pracuje aby każdemu z nas ułatwić pierwszy krok w drodzę ku wybranej karierze. Chciałabym bardzo podziękować Martynie i Darii za oddanie sprawie. Dziewczyny uwielbiam was, jesteście super!

Justyna | Łódź

5

Dzięki tej agencji dostałem się na wymarzone studia na kierunku Aerospace Systems Engineering. Agencja zrobi wszystko żeby pomóc swoim podopiecznym (nawet jak wpadną w tarapaty tak jak ja :D). Wszyscy są bardzo mili, uprzejmi, wyluzowani, ale i jednocześnie profesjonalni :) Pozostaje mi tylko polecić tą agencje z całego serduszka!

Mikołaj | Coventry University

5

Świetna ekipa, wszyscy niezwykle pomocni, widać, że naprawdę chcą pomóc, rozjaśnić całą sytuację. Odpowiadają na wszelkie, nawet najgłupsze pytania 😂, organizują spotkania, wycieczki, webinary. Wszystko, by każdy zainteresowany otrzymał całą niezbędną wiedzę. Polecam! ❤️

Zuzia | Szczecin

5

Jestem super wdzięczna za przejście cały etap rekrutacji na ostatnią chwilę bez stresu 😅 dzięki Wam udało się zrobić wszystko na czas i mogę być spokojna. Kontakt świetny, pomoc nieoceniona. Odpowiedzą na każde pytanie i pomogą we wszystkim co potrzebne! Polecam :)

Magda | Szczecin

5

Zdecydowanie polecam! Team studiawanglii.pl pomógł mi na każdym etapie, moja aplikacja została rzetelnie sprawdzona, uzyskałam informacje na temat uczelni i kursów! Proces był dla mnie o wiele mniej stresujący, wiedząc, ze ktoś moze mi doradzić i wytłumaczyć wszystko. Dziekuje!

Kasia | Birkbeck, University of London

5

Zdecydowanie polecam! Bez pomocy zespołu byłabym dużo bardziej zestresowana i nie wiedziałabym gdzie szukać informacji podczas aplikowania na studia w Anglii. Moje referencje i personal statement zostały rzetelnie sprawdzone, udzielono mi niezbędnych rad i bez problemu dostałam się na wymarzone studia.

Jagoda | London Metropolitan University

5

Dzięki Studia w Anglii proces rekrutacji nie wydawał się wcale taki straszny :) Otrzymałam ekspresowa pomoc o każdej porze i mogłam się zwrócić z każdym drobnym problemem. Duży plus!

Wiktoria | Jagiełła

5

Bardzo polecam! Pomoc od A do Z, wyczerpujące tłumaczenia, konsultanci dostępni 24/7. Zdecydowanie pomagają spełniać marzenia i dodatkowo robią to za darmo!

Rafał | Warszawa

5

Zdecydowanie polecam! Świetni, bardzo pomocni i otwarci ludzie, którzy dokładają wszelkich starań, aby pomóc wszystkim w procesie aplikacji na studia.

Basia | London Metropolitan University

5

Polecam z całego serca ten fantastyczny team! Dzięki nim osiągnęłam to, o czym jeszcze rok temu nawet nie śniłam i w październiku zaczynam studia na kierunku Global Business Management w Londynie

Weronika | Coventry University

5

Jestem baaaardzo wdzięczna teamowi Studia w Anglii! Dzięki nim doświadczyłam cudownych rzeczy, poznałam ludzi z całego świata, dostałam możliwość studiowania na uniwersytecie i uzyskania prestiżowego certyfikatu na koniec. Czego chcieć więcej? :)

Dominika | University of Bedfordshire

5

Konsultanci są bardzo pomocni i rzetelni, zawsze szybko odpowiadają na jakiekolwiek pytania. Sprawnie prowadzą podopiecznych przez proces rekrutacji i nie zostawiają w potrzebie.

Julia | Nottingham Trent University

5

Pełen profesjonalizm od samego początku, zespół pomaga z najdrobniejszymi sprawami. Dzięki nim ofertę złożyła mi uczelnia mojego pierwszego wyboru! Ci ludzie naprawdę wykonują świetną robotę!

Hubert | Middlesex University

5

Bardzo polecam ! Pomocni i zaangażowani. Odpowiadali cierpliwie na każde pytanie, udzielali cennych rad i wskazówek. Pomagali w uzupełnieniu aplikacji, sprawdzeniu PS i referencji.

Ola | Dzierżoniów

5

Polecam serdcznie! Cierpliwosc osób tu pracujacych nie ma granic, ogromna pomoc od samego poczatku do końca aplikacji 24/7! :)

Kasia | Bydgoszcz

5

Nawet jeśli jedyne co łączy Cię na razie ze studiowaniem w Anglii to po prostu chęci, dzięki temu Teamowi w bardzo szybkim tempie zmienią się one w gotową aplikację i otworzą drzwi do Twoich studiów marzeń! Bardzo szybka pomoc, serdeczni doradcy.

Karolina | Bełchatów

5
Rozpocznij proces rekrutacji

Nasz buzzword: studyengland2023